marveloki : 
 
  X-23 v3 #1  variant by Marko Djurdjević

marveloki:

X-23 v3 #1 variant by Marko Djurdjević